Đại sứ quán CHXHCN Việt Nam tại Nhà nước Cô-oét
Jabriya, Block 10, Street 19, Villa 96, Kuwait
Điện thoại : + 965-2531 1450 - 2535 1593 (Tổng đài)
Fax : + 965-2535 1592
E-mail : vnemb.kw@mofa.gov.vn
Website : https://vnembassy-dasman.mofa.gov.vn​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​